สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์  
   เครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ภูมิปัญญาไทยและสุขภาพทางเลือก 
   กระทรวงสาธารณสุข 
   กระทรวงมหาดไทย 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
   เครือข่ายสุขภาพองค์รวม 
ปาฐกถา "ชาติวิกฤต-พลิกจิตถ้วนหน้า ปฎิวัติจิตสำนึก" โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
   กิจกรรมวัดความดันโลหิตสูง วัดรอบเอว เจาะเลือดปลายนิ้ว 
วันที่ 29 ธ.ค.2559 ผลการตรวจคัดกรองหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ และ จนท.สาธารณสุข เขตอำเภอเมือง ทีมพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีกิจกรรมวัดความดันโลหิตสูง วัดรอบเอว เจาะเลือดปลายนิ้ว นอกจากนี้ยังมีการมอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่เป็นชุดสมุนไพร ให้หัวหน้าหน้าส่วนราชการ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข "สาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560"

   อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแกนนำนักจัดการสุขภาพ 
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำนักจัดการสุขภาพ รุ่นที่ 1 กลุ่ม สสอ. และ รพ.สต. ณ ห้องประชุมฟูบุญถึง อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์


   กิจกรรมวัดความดันโลหิตสูง วัดรอบเอว เจาะเลือดปลายนิ้ว 
วันที่ 29 ธ.ค.2559 ผลการตรวจคัดกรองหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมกรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ และ จนท.สาธารณสุข เขตอำเภอเมือง ทีมพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีกิจกรรมวัดความดันโลหิตสูง วัดรอบเอว เจาะเลือดปลายนิ้ว นอกจากนี้ยังมีการมอบกระเช้าและของขวัญปีใหม่เป็นชุดสมุนไพร ให้หัวหน้าหน้าส่วนราชการ ตามโครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข "สาธารณสุขห่วงใย ให้คนไทยสุขภาพดี รับปีใหม่ 2560"

   อบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายแกนนำนักจัดการสุขภาพ 
วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแกนนำนักจัดการสุขภาพ รุ่นที่ 1 กลุ่ม สสอ. และ รพ.สต. ณ ห้องประชุมฟูบุญถึง อาคารกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ข้อมูลที่อยู่สำหรับติดต่อ
163 หมู่ 11 อินใจมี ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055431345, 055431823 , 055431976 โทรสาร : 055431345 ต่อ 105 Email : info@2creativehealth.com