สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์  
   เครือข่ายองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ภูมิปัญญาไทยและสุขภาพทางเลือก 
   กระทรวงสาธารณสุข 
   กระทรวงมหาดไทย 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
   เครือข่ายสุขภาพองค์รวม 
ปาฐกถา "ชาติวิกฤต-พลิกจิตถ้วนหน้า ปฎิวัติจิตสำนึก" โดย ศ.นพ. ประเวศ วะสี
    การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะชุมชน 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ฟู บุญถึง อาคารกายภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดเวทีการลงนามทำข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาภาคีเครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะชุมชน ทั้งอำเภอลับแล และพื้นที่เครือข่ายเก่า ต.ผาจุก ต.คอรุม ต.หาดสองแคว โดยเป็นการบูรณาการทำงานแบบเครือข่าย มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล แกนนำประชาชน งานนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโรงพยาบาลลับแลและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอลับแล ซึ่งดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

    คลิปมหกรรมสุขภาพสร้างด้วยมือเรา2 
เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ­ขภาพ(สสส.) จัดงาน "มหกรรมสุขภาพสร้างสรรค์...ด้วยมือเรา" ที่โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเปิดพื้นที่กลางสำหรับภาคีเครือข่ายใ­นชุมชน บุคลากรด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีที่สนใจในประเด็นสุขภาพ กว่า 500 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและดูผล­งานที่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดเวทีให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาง­านและปรับระบบบริการให้สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การขยายผลให้สามารถขับเคลื่อน­กระบวนทัศน์ใหม่ของการทำงานเชิงรุกสู่การส­ร้างสุขภาวะของชุมชนที่ยั่งยืน

   คลิปมหกรรมสุขภาพสร้างด้วยมือเรา1 
เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงาน "มหกรรมสุขภาพสร้างสรรค์...ด้วยมือเรา"…


    การขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะชุมชน 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุม ฟู บุญถึง อาคารกายภาพ ชั้น 2 โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดเวทีการลงนามทำข้อตกลงร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาภาคีเครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะชุมชน ทั้งอำเภอลับแล และพื้นที่เครือข่ายเก่า ต.ผาจุก ต.คอรุม ต.หาดสองแคว โดยเป็นการบูรณาการทำงานแบบเครือข่าย มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล แกนนำประชาชน งานนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากโรงพยาบาลลับแลและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอลับแล ซึ่งดำเนินงานในโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิและภาคีเครือข่ายอำเภอจัดการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

    คลิปมหกรรมสุขภาพสร้างด้วยมือเรา2 
เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ­ขภาพ(สสส.) จัดงาน "มหกรรมสุขภาพสร้างสรรค์...ด้วยมือเรา" ที่โรงพยาบาลลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเปิดพื้นที่กลางสำหรับภาคีเครือข่ายใ­นชุมชน บุคลากรด้านสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีที่สนใจในประเด็นสุขภาพ กว่า 500 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการและดูผล­งานที่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งเปิดเวทีให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาง­านและปรับระบบบริการให้สอดคล้อง เพื่อนำไปสู่การขยายผลให้สามารถขับเคลื่อน­กระบวนทัศน์ใหม่ของการทำงานเชิงรุกสู่การส­ร้างสุขภาวะของชุมชนที่ยั่งยืน

   คลิปมหกรรมสุขภาพสร้างด้วยมือเรา1 
เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลลับแล ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดงาน "มหกรรมสุขภาพสร้างสรรค์...ด้วยมือเรา"…

ข้อมูลที่อยู่สำหรับติดต่อ
163 หมู่ 11 อินใจมี ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055431345, 055431823 , 055431976 โทรสาร : 055431345 ต่อ 105 Email : info@2creativehealth.com